Tema

På Kästa skola arbetar vi tematiskt, det innebär att vi arbetar med flera skolämnen integrerade till en helhet. På det här sättet stärker vi elevernas ämneskunskaper samtidigt som vi arbetar med ett vidare kunskapsspan. Det skapar verklighetsförankring och en större helhet i undervisningen.

Årshjul
Under läsåret har vi på Kästa skola sex schemalagda temaperioder, mellan dessa perioder arbetar vi med något som vi kallar för basveckor. Temana fokuserar framförallt på de samhällsvetenskapliga och naturorienterade ämnena men kan också innefatta svenska, engelska, bild och flera andra ämnen. Under temaperioderna arbetar alla på skolan med ett gemensamt tema men de olika årskurserna inriktar sig på olika delar av det centrala innehållet och kunskapskraven i läroplanen. På så vis skapas en röd tråd genom hela skolan där progressionen också blir tydlig.  

Exempel på teman är Tidsresan som tar upp olika historiska epoker, Så funkar det där vi undersöker tekniska lösningar samt Vi tillsammans som inleder varje läsår med fokus på värdegrund och samarbete.

Tematiskt arbete har en stark förankring i den pedagogiska vetenskapen och i läroplanen där de olika ämnena hela tiden tangerar varandra genom att träna elevernas olika förmågor i varienrande kontext. Verkligheten är sällan uppdelad i ämnessegment. Det tematiska arbetssättet ger eleven möjlighet att se hur allt hänger ihop. Detta går också i linje med läroplanen, i vilken vi kan läsa att det är "en viktig uppgift för skolan att ge överblick och sammanhang". Med ett tematiskt undervisningssätt slipper eleverna en splittrad kunskapskontext och får en större helhet. "Har man en sammanhållen kunskapskontext är det svaga, eller inga, gränser och eleverna får en helhet och ett sammanhang" Jan Nilsson, lektor på Malmö högskola. 

Vårt ämnesövergripande arbetssätt mynnar inte sällan ut i examinationer i form av till exempel en utställning, en blogg, en teateruppsättning eller en film. Att eleverna får använda sin kreativitet och visa upp vad de har lärt på olika sätt sig ökar motivationen och användandet av IT sprider kunskapen utanför skolans väggar.

Basveckor
Under basveckorna fokuserar vi enbart på svenska och matematik i undervisningen. Vår förstelärare i matematik och i svenska driver även här genemsamma projekt som spänner över hela skolan. De stödjer också planeringsarbetet och säkerställer att undervisningen som bedrivs är i linje med modern pedagogik och att den sker på vetenskaplig grund.  

Fördelar för elevernas personliga utveckling
Enligt läroplanen ska skolan "främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare".  Genom ett tematiskt arbetssätt måste eleverna ofta sammarbeta, tänka stort, resonera, argumentera och lägga upp en egen planering. Det skapar elever som är rustade för framtiden. 

Webbredaktör: Fredrik Eriksson
Senast uppdaterad: 2016-10-10

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?